Kázne

Domáca pobožnosť na nedeľu 25.10.2020

1. Úvod

           V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého

2. Pieseň ES 394

3. Odriekanie 10 Božích prikázaní:

            Aby sme si všetci spoločne pripomenuli zákon Boží, odriekajme spoločne desať Božích prikázaní:

            Ja som Hospodin, tvoj Boh …

4. Zamyslenie nad Božím slovom (L 14, 16-24)

            S úctou si vypočujme slová Písma, ktoré sú zapísané v evanjeliu podľa Lukáša 14, 16-24:

            „Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo už je všetko hotové! Ale všetci sa začali jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho; prosím ťa, vyhovor ma. Druhý povedal: Päť párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať; prosím ťa, vyhovor ma. Iný zasa povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesto ešte je. Vtedy povedal pán sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť (ich) vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru.“

Milí bratia a sestry!

            20. nedeľa po Svätej Trojici má tému „stratená príležitosť“ a pri počutí tohto slovného spojenia sa každému z nás určite vynorí v mysli nejaký životný okamih, o ktorom si myslí, že v ňom niečo premárnil. Nie je to nič mimoriadne. Stratených príležitostí máme v živote veľa. Niektoré sú menej významné, keď sme napríklad premrhali príležitosť vidieť dobrý film alebo sa stretnúť so starým známym, iné sú zásadnejšie, keď sme nejakým spôsobom prišli o príležitosť zmeniť prácu, získať lepšie vzdelanie alebo zažiť niečo mimoriadne.

            Možno si takéto stratené príležitosti vyčítať? Je možný život bez nich? Myslím si, že nie. Hlavne v dnešnej dobe. Veď žijeme taký rýchly a intenzívny život, že nie je azda ani možné naplno využívať všetky príležitosti ku každej aktivite. Stačí, aby sa nám v jeden deň stretli dve pozvánky na dve rôzne – hoci rovnako zaujímavé – udalosti a už musíme jednu prijať a druhú odmietnuť, čím možno strácame príležitosť niečo nové sa dozvedieť alebo niekoho zaujímavého spoznať. Náš život je dnes už sám o sebe tak veľmi zložitý, že pri mnohých životných zmenách musíme zohľadňovať veľa okolností. Napríklad: máme síce príležitosť zmeniť prácu a dostať sa na lepšiu pozíciu, no musíme brať ohľad aj na svoju rodinu, časové možnosti, zdravie, záľuby a podobne. Preto nie je vždy jednoznačné, ako sa k takej ponuke postavíme a či príležitosť využijeme alebo nie.

            Predsa však z času na čas prídu príležitosti, ktoré nechceme premárniť za žiadnu cenu. Teenager povie, že ak do našej krajiny príde koncertovať svetová americká kapela, musí na jej koncert ísť, nech sa deje čokoľvek, pretože takú príležitosť už možno nikdy mať nebude. Ak má človek v zamestnaní možnosť odcestovať na ročnú lukratívnu stáž do zahraničia, uvedomí si, že taká príležitosť sa nemusí opakovať a chce ju využiť za každú cenu. Vidíme teda, že my – ľudia – automaticky vyhodnocujeme naše príležitosti a dávame im rôzne priority. O niektoré nechceme prísť v žiadnom prípade, za inými nás srdce ani trochu nebolí.

            Práve o týchto prioritách je aj téma dnešnej nedele. Písmo sväté nás neustále pozýva do spoločenstva s Pánom Ježišom. Biblia pritom hovorí nielen o tomto poznaní a o príležitosti žiť s Pánom Bohom ale aj o tom, ako človek už neraz túto príležitosť premárnil. Spomeňme si len na prvých ľudí – Adama a Evu. Mali možnosť žiť večne v raji, no premárnili ju tým, že uverili diablovi a dali prednosť hriechu. Alebo si spomeňme na izraelský národ, ktorý po ročnom putovaní púšťou stál na hranici Kanaánu a mohol vojsť do zasľúbenej zeme, no zľakol sa, nedôveroval Hospodinovi a vrátil sa do púšte, na ktorej zotrval 40 rokov. Spomeňme si na Izrael v neskorších dobách, keď sa neustále odvracal od Hospodina a privolal tak na seba mnoho ťažkostí a problémov a napokon si spomeňme na samotného Pána Ježiša, ktorý pre ľud predstavoval možnosť spásy, no oni Ho odmietli a ukrižovali.

            Práve o tomto poslednom – o odmietnutom pozvaní do spoločenstva s Pánom Ježišom hovorí aj dnešný text. Pán Ježiš Ho rozprával ako podobenstvo, no naráža ním na veľmi jasný odmietavý postoj Židov voči Nemu. To On – Pán Ježiš – je tým pozývajúcim človekom, ktorý pozýva svojich priateľov na hostinu. Nepozýva hocikoho ale toho, kto mu je blízky. Tak Pán Ježiš pozýva do nebeského kráľovstva najprv svojich najbližších – Židov, súkmeňovcov. Až keď oni odmietnu, začína pozvanie platiť pre všetkých ostatných – v príbehu pre pocestných, v realite pre nežidov.

            Pre Izraelcov príchod Pána Ježiša a odmietnutie Jeho pozvania predstavuje jasnú stratenú príležitosť. Rovnaké je to však aj dnes s tými, ktorí Pána Ježiša a Jeho pozvanie odmietajú.

            Otázkou teda je, akú veľkú prioritu má v našich príležitostiach Pán Ježiš a Jeho pozvanie. Pre mnohých ľudí je táto priorita veľmi nízka a pozvanie k Božiemu slovu či aspoň k zamysleniu sa nad svojim vzťahom k Pánu Bohu odmietajú s ľahkým srdcom. Dokážu ho v jednej chvíli počuť a v druhej pustiť z hlavy. To je ale chyba. Písmo sväté nás chce upozorniť, aby sme príležitosti stretnúť sa s Pánom Ježišom nikdy nedávali nízku prioritu, ale aby sme ju považovali za veľmi dôležitú. V závere podobenstva bohatý muž hovorí: „ani jeden z pozvaných neokúsi moju večeru“. A keďže oná večera predstavuje večný život, je tento výrok jasným varovaním, že ten, kto neprijme pozvanie od Pána Ježiša Krista, príde o večný život. Ide teda o veľa – ide o život! Kto by odmietal také vážne pozvanie a kto by premrhal takú významnú príležitosť?

            Žiaľ je veľmi veľa takých ľudí, ktorí za každú cenu musia vidieť koncert americkej kapely či využiť možnosť zahraničnej stáže. Je však málo takých, ktorí za každú cenu chcú večne žiť v Božom kráľovstve. Buďme takí aj my. Aj keď nám v živote mnoho príležitostí unikne a veľa pekných a zaujímavých udalostí zmeškáme, dbajme na to, aby sme o možnosť stretnúť sa s Pánom Ježišom a žiť s Ním v Jeho kráľovstve nikdy neprišli. Amen.

            Pomodlime sa:

            Drahý Spasiteľu náš, Pane Ježiši Kriste, Ty si prišiel na túto zem, aby si hľadal a spasil, čo by inak zahynulo. Ty si pozýval všetkých do nebeského kráľovstva a sľuboval večný život tým, ktorí v Teba veria, lebo Ty si cesta, pravda i život a nikto nemôže prísť k Otcovi, ak len nie skrze Teba. Mnohí odmietli a stále odmietajú Tvoje pozvanie a premárňujú tak jedinečnú príležitosť života. Prosíme, skrze svojho Svätého Ducha nám pomáhaj, aby sme na Teba nikdy nezabúdali a nadovšetko sa vždy usilovali zotrvať v Tvojej svätej blízkosti vediac, že Ty si to najvzácnejšie, čo v živote máme. Kiež sa Ťa verne pridŕžame a s Tebou kráčame v istote, že Ty nás privedieš do večného kráľovstva, kde budeme s Tebou, Otcom i Duchom Svätým naveky prebývať. Amen.

            Teraz spoločne odriekajme modlitbu Pánovu:

            Otče náš, ktorý si v nebesiach…

5. Viera všeobecná kresťanská

            Napokon spoločne vyznajme vieru v trojjediného Boha slovami Apoštolského vyznania:

            Verím v Boha Otca všemohúceho…

6. Pieseň ES 575

7. Záverečné požehnanie 

            Prijmite požehnanie:

            Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Ježiša Krista, Otcovho Syna, buď s vami v pravde a láske! Amen.

Zdroj: www.ecav.sk

https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/domaca-poboznost-na-20-nedelu-po-svatej-trojici-25-oktober-2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *