Uzavretie manželstva

Cirkevno-právne predpisy Vás poinformujú, ako postupovať pri uzavieraní manželstva kresťanským spôsobom s evanjelickým obradom. Prípadné potrebné doklady a dokumenty prejednajte so zborovým farárom alebo kaplánom (duchovným). Potrebné údaje nájdete v sekcii Kontakty. Zápisnica o manželstve sa podpisuje po obrade, tu je umiestnená pre oboznámenie sa.

Cirkevno-právne predpisy

sobas

Žiadosť o sobáš

žiadosť-o-uzavretie-sobáša-2

Žiadosť o požehnanie manželstva

žiadosť-o-požehnanie-manželstva