Cirkevný príspevok

Každý člen cirkevného zboru je na základe cirkevných predpisov povinný platiť cirkevný príspevok, ktorého výšku schvaľuje konvent cirkevného zboru. Cirkevný príspevok sa v hlavnej miere používa na pokrytie režijných nákladov cirkevného zboru (kúrenie, elektrina, voda,… v kostoloch a na farách). Keďže cirkevný príspevok nemôže pokryť všetky tieto náklady, dávame do vašej ochoty a štedrosti nedeľné ofery a milodary na chod zboru.

Pri sobáši, krste, konfirmácii je treba, aby zúčastnení mali v daný rok vyrovnaný cirkevný príspevok. Pri pohrebe minimálne 5 posledných rokov).

Cirkevný príspevok v našom zbore možno uhradiť v hotovosti na farskom úrade, v kostole sestre kostolníčke alebo prevodom na účet. Číslo účtu IBAN: SK91 0200 0000 0000 3643 2382 vo VÚB banke.

Cirkevný príspevok na rok 2019 je potrebné vyrovnať do konca kalendárneho roka. Príspevok na rok 2020 je potrebné uhradiť do 30. júna.

Pokiaľ sa rozhodnete zaplatiť príspevok prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou, ako variabilný symbol uveďte počet osôb = X, za ktoré príspevok platíte a rok =2020) – napríklad: VS: 22020. alebo 32020. Do správy pre prijímateľa uveďte meno, priezvisko a bydlisko každej osoby, za ktorú platíte (kvôli identifikácii platby). Pokiaľ platíte príspevok za viacero rokov, na konci správy uveďte rozsah (napríklad: 2017-2019).

Príspevok pre dospelých je od roku 2015 10,- €, pre deti do 18 rokov 5 €. Príspevok je možné zaplatiť aj v dvoch splátkach.

Ďakujeme!