Cirkevný príspevok

Každý člen cirkevného zboru je povinný platiť cirkevný príspevok, ktorého výšku schvaľuje konvent cirkevného zboru.

Cirkevný príspevok v našom zbore možno uhradiť v hotovosti na farskom úrade, v kostole sestre kostolníčke alebo prevodom na účet. Číslo účtu IBAN: SK91 0200 0000 0000 3643 2382 vo VÚB banke.

Pokiaľ sa rozhodnete zaplatiť príspevok prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou, uveďte do správy pre prijímateľa svoje meno, priezvisko a bydlisko kvôli identifikácii platby. Pokiaľ platíte príspevok za viacero období, prípadne viacero osôb, uveďte aj tieto skutočnosti.

Príspevok pre dospelých je od roku 2015 10,- €, pre deti do 18 rokov 5 €. Príspevok je možné zaplatiť v dvoch splátkach.

Ďakujeme!