Predstavitelia a funkcionári

  • (1) V období medzi zasadnutiami zborového konventu činnosť v cirkevnom zbore riadi zborové presbyterstvo, ktoré tvoria zborový farár, zborový dozorca, jeho zástupca a zboroví presbyteri; počet presbyterov a zloženie zborového presbyterstva upraví zborový štatút. Počet presbyterov nesmie byť menší ako 7.
  • (2) Zborové presbyterstvo plní najmä tieto úlohy: a) vykonáva rozhodnutia zborového konventu; b) rozhoduje o operatívnych a neodkladných organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkevného zboru; c) rieši prípady porušenia cirkevnej disciplíny; d) dojednáva vokátory zborových predstaviteľov; e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí zborový konvent.
  • (3) Zborové presbyterstvo sa schádza podľa potreby, najmenej dvakrát za rok.

Predsedníctvo cirkevného zboru

Administrátor CZMgr. Jozef Havrila st.0918 828 356dočasne
Zborový dozorcaŠtefan Hurný0905 410 5612025

Ďalší predstavitelia a funkcionári v cirkevnom zbore

Námestná farárkaMgr. Blanka Kostelná0918 828 364
Zborový kaplánMgr. Emil Hankovský0950 598 396
Zborový kurátorIng. Ivan Junga 0915 867 093 2024
Zástupca zborového dozorcuIng. Marta Šuňalová2025
Filiálny kurátor Zemianske Kostoľany Božena Kohútová 0915 512 517 2025
Filiálny kurátor Prievidza Ing. Bohuslav Eľko 0904 249 4892025
Filiálny kurátor Handlováneobsadené

Členovia presbyterstva

Renáta BartováZemianske Kostoľany0915 145 1522023
Judita BoškováZemianske Kostoľany046/546 68 982023
Emília BriatkováNitrianske Pravno0907 681 0812023
Ing. Bohuslav EľkoPrievidza0904 249 4892023
Tatiana JuhanováHandlová0910 235 7312023
Jozef KarolaPrievidza0915 601 7792023
Božena KohútováZemianske Kostoľany0915 512 5172023
Miloš KrpelanNitrianske Pravno0915 472 5762023
Ing. Ján KunešZemianske Kostoľany0919 222 0272025
Ing. Peter MajeríkPrievidza0904 488 1742023
Marek MěrkaPrievidza0918 225 4512023
Mária MikulášováPrievidza0907 599 3682023
Jarmila MlčúchováZemianske Kostoľany0902 086 2142023
Anna PagáčováPrievidza0907 443 1252023
Ján PilchPrievidza0948 666 3622023
Ing. Ondrej PilchZemianske Kostoľany0915 895 1392023
Ing. Vladimír PlachýZemianske Kostoľany2025
Štefan RuttmarPrievidza0908 586 2872025
Anna SýkorováZemianske Kostoľany0944 381 6562023
Ľudmila WagnerováHandlová0903 296 1232023

Kantori

Emília BriatkováPrievidza, Handlová, Nitrianske Pravno
Ivana Krpelanová Prievidza, Handlová, Nitrianske Pravno
Ing. Marta ŠuňalováZemianske Kostoľany

Delegáti na seniorálny konvent

Ing. Ján Kuneš
Miloš Krpelan
Ing. Ondej Pilch (náhradník)