Cirkevný príspevok

Každý člen cirkevného zboru je na základe cirkevných predpisov povinný platiť cirkevný príspevok, ktorého výšku schvaľuje konvent cirkevného zboru. Cirkevný príspevok sa v hlavnej miere používa na pokrytie režijných nákladov cirkevného zboru (kúrenie, elektrina, voda,… v kostoloch a na farách). Keďže cirkevný príspevok nemôže pokryť všetky tieto náklady, dávame do vašej ochoty a štedrosti nedeľné ofery a milodary na chod zboru.

Pri sobáši, krste, konfirmácii je treba, aby zúčastnení mali v daný rok vyrovnaný cirkevný príspevok. Pri pohrebe minimálne 5 posledných rokov).

Cirkevný príspevok v našom zbore možno uhradiť v hotovosti na farskom úrade, v kostole kurátorovi (prípadne inej osobe na to poverenej) alebo prevodom na účet. Číslo účtu IBAN: SK91 0200 0000 0000 3643 2382 vo VÚB banke.

Príspevok pre dospelých je 15,- € na osobu, pre deti od krstu do 18 rokov 8 €. Príspevok je možné zaplatiť aj v dvoch splátkach (Výška príspevku na rok 2021 sa môže po výročnom konvente zmeniť).

  • od roku 2017 – 2019 bol príspevok vo výške 10€ dospelý a 5€ do 18 rokov.
  • od roku 2020 platí výška príspevku 15€ dospelý a 8€ dieťa.
  • Pri uhrádzaní príspevku za viac rokov stačí zaplatiť vtedy platnú sumu.

Cirkevný príspevok na rok 2021 je potrebné uhradiť do 31. mája naraz, alebo v dvoch splátkach do 31. mája a 30. septembra.

Pokiaľ sa rozhodnete zaplatiť príspevok prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou, ako variabilný symbol uveďte počet osôb = X, za ktoré príspevok platíte a rok = napr.: 2021) – napríklad: VS: 22021. alebo 32021. Do správy pre prijímateľa uveďte: CP meno, priezvisko a bydlisko každej osoby, za ktorú platíte (kvôli identifikácii platby). Pokiaľ platíte príspevok za viacero rokov, na konci správy uveďte rozsah (napríklad: 2018-2020). Pokiaľ platíte splátku, do správy pre prijímateľa uveďte: Splátka CP meno, priezvisko adresa….

Platba prevodom musí byť jasne identifikovateľná, inak nebude zaevidovaná. Pomocou je v tom prípade napríklad poslať e-mail s informáciou o zaplatení.

Alebo pri platbe z mobilnej aplikácie naskenujete QR kód a doplňte údaje (správny tvar variabilného symbolu, údaje v správe pre prijímateľa (meno a adresa osôb, za ktoré je platené)

Cirkevný príspevok 15€
Splátka CP

Ďakujeme!