Zborový život – naša služba

Termíny stretnutí v Kalendári stretnutí a Aktuálnom dianí

Služby Božie

Služby Božie sa konajú v nedele a sviatky. Služby Božie sú liturgickým dielom celého zídeného spoločenstva, nielen duchovného vpredu. Modlíme sa, spievame, čítame z Biblie, počúvame kázeň, môže byť prislúžená všeobecná spoveď a Večera Pánova alebo Ksrt Svätý. Duchovný (farár/kňaz) zvestuje v kázni na poučenie i povzbudenie kresťanského života, pri ktorej spoznávajú ľudia Božiu službu človeku. Viac o sviatostiach tu. Spev zídených a liturgické formy sprevádza hra organu alebo iných hudobných nástrojov.

  • V bežnú nedeľu sa stretávame:
    • Zemianske Kostoľany – ev. kostol o 8:00 hod.
    • Prievidza – ev. kostol na Zapotôčkoch o 9:30 hod.
    • Handlová – modlitebňa v párny týždeň o 11:15 hod.
    • Nitrianske Pravno – Klub dôchodcov v nepárny týždeň o 11:15 hod.

Viac o miestach schádzania v časti: O našom zbore – Kde sa stretávame

Biblické štúdium

Štúdium, teda čítanie a spoznávanie Biblie do hĺbky a šírky je späté s našou evanjelickou tradíciou. Biblia ako Božie slovo pre život človeka má byť zrozumiteľná a spoločné štúdium jeho pasáži či biblických tém k tomu nepochybne pomáha.

Biblické štúdium pre dospelých sa v našom zbore deje formou stretnutí s témou, diskusiou a modlitbami. Stretnutia sa konajú zvyčajne v stredu o 16.30 na fare v Prievidzi, okrem adventu, pôstu a letných prázdnin.

Biblické vzdelávanie detí a mladých sa deje počas Služieb Božích na detskej besiedke (do 12 rokov) alebo pri stretnutiach mládeže v sobotu na fare v Prievidzi, či počas konfirmačnej prípravy. Bližšie informácie v častiach Detská besiedka a Mládež.