Zborový život – spoločné stretnutia

Termíny stretnutí v Kalendári stretnutí a Aktuálnom dianí (počas pandémie sa môžu termíny priebežne meniť)

Služby Božie a sviatosti

Služby Božie sa konajú v nedele a sviatky. Služby Božie sú liturgickým dielom celého zídeného spoločenstva. Modlíme sa, spievame, čítame z Biblie, počúvame kázeň, môže byť prislúžená všeobecná spoveď a Večera Pánova alebo Ksrt Svätý. Duchovný (farár/kňaz) zvestuje v kázni na poučenie i povzbudenie kresťanského života, pri ktorej spoznávajú ľudia Božiu službu človeku. Viac o sviatostiach tu. Spev zídených a liturgické formy sprevádza hra organu alebo iných hudobných nástrojov.

  • V bežnú nedeľu sa stretávame:
    • Zemianske Kostoľany – ev. kostol o 8:00 hod.
    • Prievidza – ev. kostol na Zapotôčkoch o 9:30 hod.
    • Handlová – modlitebňa v párny týždeň o 11:15 hod.
    • Nitrianske Pravno – Klub dôchodcov v nepárny týždeň o 11:15 hod.

Viac o miestach schádzania v časti: O našom zbore – Kde sa stretávame

Biblické štúdium dospelých

Štúdium, teda čítanie a spoznávanie Biblie do hĺbky a šírky je späté s našou evanjelickou tradíciou. Biblia ako Božie slovo pre život človeka má byť zrozumiteľná a spoločné štúdium jeho pasáži či biblických tém k tomu nepochybne pomáha.

Biblické štúdium pre dospelých sa v našom zbore deje formou stretnutí s témou, diskusiou a modlitbami. Stretnutia sa konajú zvyčajne v stredu v Prievidzi, okrem adventu, pôstu a letných prázdnin. Pozri Kalendár stretnutí. V budúcnosti by sme radi rozšírili Biblické štúdium aj na iné miesta v našom zbore.

Deti, konfirmandi a mládež

Biblické vzdelávanie detí a mladých sa deje počas Služieb Božích v Prievidzi na detskej besiedke (do 12 rokov) alebo pri stretnutiach mládeže v sobotu podvečer na fare v Prievidzi, či počas konfirmačnej prípravy.

Detská besiedka je možnosť pre najmladších(predškolákov a školákov do 12 rokov) ako hravou formou spoznávať biblické príbehy. Prebieha počas Služieb Božích, ktoré začínajú v spoločenstve a počas priebehu Služieb Božích sa odoberú k výkladu a aktivite do zborovej miestnosti.

Konfirmačná príprava detí začína dovŕšením 12 rokov. Prebieha v skupine dva roky. Na konci vrcholí slávnosťou pri, ktorej sú deti prijaté za dospelých členov cirkvi a zboru potom, čo verejne pred prítomnými vyznali po náležitej príprave svoju vieru v Boha a priznali sa tak k svojmu krstu. Viac o konfirmačnej príprave tu.

Pre mladých v našom zbore, ktorí dokončili konfiramčnú prípravu, stredoškoláv, prípadne mladých pracujúcich máme spoločenstvo Mládeže. Cieľom je navzájom rásť vo viere v Pána Ježiša spôsobmi a jazykom blízkym súčasnej mladej genrácii, spolu spoznávať Bibliu ale najmä budovať vzťahy a priateľstvá prostredí cirkevného zboru. Mládež sa stretáva v sobotu podvečer na fare alebo inde podľa informácii na našich sociálnych sieťach a v Kalendári stretnutí .

Stretnutia mužov

Už niekoľko rokov sa v našom cirkevnom zbore stretávajú muži. Impulzom bolo seniorátne stretnutie mužov v roku 2014. Skupina sa stretáva raz mesačne a je otvorená všetkým, ktorí majú chuť v čisto mužskom osadenstve diskutovať o viere, živote a o Bohu. Začíname Biblickým stíšením, diskusiou, raňajkami a ak je príležitosť pokračujeme praktickou prácou v službe zboru. Termín v Kalendári stretnutí.

Stretnutia žien

Spoločenstvo evanjelických žien je služba, ktorú by sme v zbore radi začali a momentálne hľadáme spôsob ako to robiť. Tešíme sa keď začneme aj s touto službou. Momentálne sa so ženami zúčastňujeme seniorátnych stretnutí žien.

Spevokoly

V cirkevnom zbore sa stretáva i Spevokol nadšených spevákov, ktorí pod vedením zborovej dirigentky nacvičujú v štyroch hlasoch spoločné piesne na rôzne príležitosti, sviatky, či slávnosti v zbore. Spevokol Vystupuje aj na ekumenických a obecných podujatiach. Stále privítame nových spevákov a speváčky. Nácviky spevokolu bývajú v piatok podvečer podľa rozpisu v Kalendári stretnutí.

Spev z evanjelického funebrálu: Príležitostne sa stretávame aj k nácviku piesni z funebrálu, spevom ktorých slúžia naši členovia pri pohrebných rozlúčkach pozostalej rodine.

Modlitebné spoločenstvo

Spoločné modlitby sú službou v zbore. Modlitby za potreby zúčastnených, zboru, cirkvi a sveta okolo nás. Modlitebné spoločenstvo teraz nemá pravidelné stretnutia. Odporúčame www.modlitby.sk.

Pastorálne návštevy

Jednou z dôležitých náplní duchovného (farára, kaplána) je aj navštevovanie veriacich, ich povzbudzovanie vo viere, vypočutie, modlitebné stíšenie, poprípade udelenie požehnania alebo spoveď a prislúženie Večere Pánovej, ak treba, tak aj napomenutie. Takúto možnosť ponúka aj náš cirkevný zbor. Ak máte záujem o pastorálnu návštevu, prípadne o rozhovor s duchovným alebo o súkromnú spoveď, prosím, kontaktujte zborového (námestného) farára alebo kaplána na telefónnom čísle uvedenom v sekcii Kontakty.