Biblické štúdium

Štúdium, teda čítanie a spoznávanie Biblie do hĺbky a šírky je späté s našou evanjelickou tradíciou. Biblia ako Božie slovo pre život človeka má byť zrozumiteľná a spoločné štúdium jeho pasáži či biblických tém k tomu nepochybne pomáha.

Biblické štúdium pre dospelých sa v našom zbore deje formou stretnutí s témou, diskusiou a modlitbami. Stretnutia sa konajú pravidelne v stredu o 16.30 na fare v Prievidzi. Výnimkou sú termíny, počas ktorých duchovný slúži služby Božie, prípadne dovolenkové obdobie. Presnejšie termíny sú k dispozícii v kalendári v sekcii Pripravujeme. alebo v Oznamoch.

Biblické vzdelávanie detí a mladých sa deje počas Služieb Božích na detskej besiedke (do 12 rokov) alebo pri stretnutiach mládeže v sobotu na fare v Prievidzi, či počas konfirmačnej prípravy. Bližšie informácie v sekcii Pripravujeme. alebo v Oznamoch.

Od septembra 2020 plánujeme