Evanjelické a. v. náboženstvo v škole

Náboženstvo je povinne voliteľný predmet v štátnych základných a stredných školách v kombinácii s Etikou. Rodič má právo požiadať o vyučovanie náboženstva štátom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

Evanjelické a. v. náboženstvo v štátnych školách

V praxi nie je problém s vyučovaním Katolíckého náboženstva, nakoľko ide o najpočetnejšie zastúpenú cirkev. Pre Evanjelické a. v. náboženstvo je to v oblastiach s výrazne menšinovým zastúpením evanjelikov a. v. (napríklad okr. Prievidza) organizačný problém pre školu. Prax ukazuje, že ak je žiadostí o evanjelickú a. v. náboženskú výchovu málo na to, aby mohlo byť vyučovanie zabezpečené pre každý ročník v čase, keď sa vyučuje aj Etika/Katolícke náboženstvo, školy sú ochotné aj pri menšom počte žiakov dohodnúť Evanjelické a. v. náboženstvo ako nepovinný predmet v čase po vyučovaní. Avšak potrebné je najprv, aby o to mali záujem najmä samotní rodičia. To znamená, že v rámci vyučovania žiak chodí na Etiku a potom po vyučovaní (6/7. hodina) sú žiaci z viacerých ročníkov spojení do jednej skupiny na vyučovanie Evanjelického a. v. náboženstva.

Rozhodnutie závisí na rodičoch

Školy sa každý rok pýtajú rodičov formou “lístočkov”, o ktorý z predmetov Etika alebo Náboženstvo majú záujem. V oblastiach s väčším zastúpením evanjelikov a iných vierovyznaní školy predpokladajú, že Katolícke náboženstvo nie je jediná voľba. Avšak v oblastiach s malým zastúpením iných vierovyznaní školy zvyknú chápať Náboženstvo ako automaticky rímskokatolícke. Preto je potrebné zreteľne vyznačiť, alebo dopísať možnosť Evanjelické a. v. náboženstvo.

Náboženstvo vyučuje v škole farár, kaplán alebo pedagóg s kanonickou misiou od cirkvi.

Ak chcete, aby vaše dieťa malo v rámci vyučovania v škole aj náboženskú výchovu, na čo máte právomusíte na tom v prvom rade trvať ako rodičia.

Evanjelické a. v. náboženstvo sa vyučuje podľa štátom schválených osnov. Požiadať o vyučovanie tohto premetu môžu aj rodičia, ktorých deti nie sú evanjelikmi a. v. a patria do inej kresťanskej konfesie. Vyučovanie ponúka orientáciu v biblických históriách, základoch kresťanského vierovyznania (Apoštolské vierovyznanie), vedie deti k modlitbe a osobnej viere v Pána Ježiša. Ponúka tiež prehľad a svetonázorovú orientáciu v etike a morálke založenú na Biblii v viere v trojjediného Boha.

Prihláste svoje deti na Evanjelické a. v. náboženstvo vo vašej škole a ako rodičia stojte za svojim rozhodnutím, aj keby to znamenalo vyučovanie vrámci nepovinného predmetu v spojenej skupine. Deti tak môžu už v školskom veku spoznávať Bibliu, kresťanstvo a predovšetkým Pána Ježiša osobne.