Spevokol

Súčasnosť.

Spevokol

Po príchode brata kaplána Emila Hankovského v októbri 2018 sa rozbehla činnosť spevokolu v takmer pôvodnej zostave. Opäť ako zmiešaného. Zbojmajsterské žezlo prebrala „tradične” manželka brata kaplána Barborka. Prvé vystúpenie pred zborom sa konalo na sviatok narodenia Pána.

Sestry, ale aj bratia! Pokiaľ si myslíte, že Vám Pán nadelil dar hudobného sluchu a pekného hlasu, príďte rozšíriť rady nášho spevokolu. Priveďte na detskú besiedku aj svoje deti a vnúčence, aby sa nám podarilo obnoviť aj detský spevokol.

Stav do júla 2018.

Spevokol

S príchodom brata farára Michala Tekelyho a jeho manželky sa zmenila situácia aj v našom spevokole. Mnohé sestry, ktoré až doposiaľ, hlavne v Prievidzi, slúžili svojim spevom, odišli na zaslúžený „dôchodok”. Srdečná vďaka im patrí za ich obetavosť a ochotu.
Funkciu zbormajsterky po sestre farárke prevzala manželka brata kaplána Mirka a spevokol prešiel nielen personálnymi zmenami, ale stal sa spevokolom zmiešaným. A to v dvojakom slova zmysle. Tak v klasickom hudobnom, že sa do spievania zapojili aj muži, ale aj z hľadiska miestnej príslušnosti, keď sa doslova spojili sily zo Zemianskych Kostolian i Prievidze, ale aj Nitrianskeho Pravna. O to viac teší ochota členov spevokolu, že aj napriek vzdialenosti a iným prekážkam sa dokážu stretávať a nacvičiť hudobnú produkciu, ktorá poteší všetkých počúvajúcich.

Stav do roku 2016.

Spevokol
Spevokol

Spevokol bol v našom zbore donedávna doménou čisto ženskou. Zato ich však máme niekoľko. V Zemianskych Kostoľanoch vedie spievajúce sestry sestra Marta Šuňalová, v Prievidzi sestra farárka Blanka Kostelná. Ten prievidzský nacvičuje každú stredu s výnimkou prázdnin o 17:00 v zborovej miestnosti v kostole. Sestry nám tak spríjemňujú rôzne oslavy v chráme, poslúžia i pri poslednej rozlúčke.

Od septembra 2011 začal v zborovej miestnosti prievidzského kostola vždy v nedeľu pred službami Božími nacvičovať aj detský spevokol Slniečko pod vedením sestry Ivety Krpelanovej. Bohužiaľ, dnes sa činnosť tohto telesa obmedzila na detskú besiedku, ale aj tak sú detské hlasy spestrením zborových podujatí.

Pomerne často sa v našich chrámoch stretávame aj so spevokolmi z iných zborov, dokonca aj zahraničnými, ktoré prídu na pozvanie nášho zboru oživiť svojim spevom naše služby Božie, prípadne zborovú slávnosť alebo výročie, pričom mnohé z týchto vystúpení sa už podobajú dobre zorganizovaným koncertom.