Životné situácie

Krst Svätý – chcem dať pokrstiť dieťa alebo seba

O krste učíme, že je potrebný a že sa v ňom ponúka milosť Božia. Treba krstiť aj deti, ktoré sa krstom odovzdávajú Bohu a Boh ich prijíma a sú Mu milé. Krstom vstupuje dieťa aj dospelý do cirkvi, ktorá je spoločenstvom v Pána Boha veriacich. Je to sviatosť prikázaná Pánom Ježišom, ktorá sa prisluhuje len raz za život. Po krste dospelého sa nevyžaduje konfirmácia.

Konfirmácia – keď je čas priznať sa verejne k svojej viere

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi na základe dvoch predpokladov: osobného vyznania viery a priznania sa ku krstnej zmluve. Konfirmáciu absolvujú aj dospelí, ktorí boli pokrstení ako deti. Slávnosti konfirmácie predchádza vyučovanie v predpísanom rozsahu. Konfirmácia umožňuje pristupovať k prijímaniu Večere Pánovej, oprávňuje byť krstným rodičom, je predpokladom pre žiadosť o krst vlastného dieťaťa alebo uzavretie sobáša evanjelicko-kresťanským spôsobom a tiež oprávňuje kandidovať a byť volený do funkcií v cirkevnom zbore a cirkvi. Večera Pánova sa prisluhuje mladým ľuďom až po konfirmácii.

Túžim po spovedi a Večeri Pánovej

V ECAV rozlišujeme 2 druhy spovede – verná a súkromná. Pri verejnej spovedi je počas služieb Božích udeľované spoločné rozhrešenie a pred prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej aj osobné rozhrešenie. Súkromná alebo osobná spoveď je možnosťou pre každého po odpustení a spovedi túžiaceho kresťana. Vykonáva ju ordinovaný kňaz (farár) pri osobnom rozhovore. Ten môže prebiehať prakticky kdekoľvek, v domácnosti, na fare aj inde. Osobná spoveď po odpovedaní na spovedné otázky končí osobným rozhrešením a požehnaním. Možnosť je aj prijímania Večere Pánovej v domácnosti ak ide o nevládneho človeka.

Vstup do cirkvi – chcem sa stať súčasťou cirkevného zboru

Evanjelikom a. v. sa človek stáva prijatím do cirkvi alebo Krstom svätým. O prijatie môže požiadať pokrstený kresťan pochádzajúci z iného kresťanského spoločenstva. Prijatiu dospelého do ECAV predchádza príprava v rozsahu konfirmačného vyučovania. Krstom Svätým vstupujú dospelí, ktorí neboli pokrstení v kresťanskej cirkvi. Aj v tomto prípade predchádza krstu dospelého vyučovanie v rozsahu konfirmačnej látky. u.

Sobáš – uzavretie manželstva

Uzavrieť manželstvo evanjelicko-kresťanským spôsobom môžu snúbenci, ktorí splnili štátom predpísané podmienky na uzavretie manželstva a aspoň jeden z nich je evanjelik a. v. (konfirmovaný alebo krstený ako dospelý). Svedkom pri evanjelickom sobáši je aspoň jeden konfirmovaný evanjelik a. v. Sobáš sa uzatvára pred Božím oltárom v evanjelickom kostole alebo modlitebni. V ECAV nevykonávame sobáš mimo bohoslužobných priestorov. O uzavretie manželstva je potrebné žiadať cestou príslušného farského úradu (termín treba so sobášiacim dohodnúť pred návštevou matriky). Sobášu predchádza pastorálna príprava pred manželstvom vedená duchovným, ktorý sobáš vykoná. V ECAV požehnávame aj občiansky uzavreté manželstvá. Viac info a žiadosť o uzavretie manželstva tu.

Pohreb blízkeho

Evanjelický pohreb je slúžený pokrsteným evanjelikom. Pohreb s duchovným vybavuje najbližšia pozostalá rodina, ktorá s ním dohodne termín pohrebného obradu. Pochovávaný by mal mať vyrovnaný cirkevný príspevok (posledných 5 rokov). Centrom záujmu pri pohrebe nie je pochovávaný, ale pozostalá rodina. Za ňu sa farár modlí, ona hľadá pri pohrebe útechu. Pri pohreboch sa používa pohrebný spevník – Funebrál. V ECAV vykonávame aj obrad uloženia urny. Viac info tu.

Chcem prihlásiť deti na evanjelickú náboženskú výchovu v škole

Náboženstvo je povinne voliteľný predmet na základných a stredných školách v kombinácii s Etikou. Rodič má právo požiadať o vyučovanie náboženstva štátom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Prax ukazuje, že ak je žiadostí o evanjelickú a. v. náboženskú výchovu málo na to, aby mohlo byť vyučovanie zabezpečené pre každý ročník v čase, keď sa vyučuje aj Etika/Katolícke náboženstvo, školy sú ochotné aj pri menšom počte žiakov dohodnúť Evanjelické a. v. náboženstvo ako nepovinný predmet v čase po vyučovaní. Avšak potrebné je najprv, aby o to mali záujem najmä samotní rodičia. To znamená, že v rámci vyučovania žiak chodí na Etiku a potom po vyučovaní (6/7. hodina) sú žiaci z viacerých ročníkov spojení do jednej skupiny na vyučovanie Evanjelického a. v. náboženstva.

Ak ste nenašli svoju životnú situáciu, ak máte otázky, kontaktujte farský úrad.