Prihlásenie sa do cirkevného zboru

Členstvo ku konkrétnemu cirkevnému zboru v našej evanjelickej cirkvi a. v. vychádza tiež z tzv. parochie. Každá obec na Slovensku je zadelená do niektorej parochie (pôsobiska) niektorého cirkevného zboru. Tým našim je okres Prievidza so všetkými jeho mestami a obcami. Na základe trvalého alebo prechodného bydliska teda patrí každý na Slovensku do niektorej parochie. Zvyčajne je to ten najbližší cirkevný zbor k vášmu bydlisku, ale nemusí to byť pravidlo. Pri zmene bydliska je treba myslieť aj na prihlásenie sa do cirkevného zboru v obci alebo parochii, kam sa sťahujete.

O parochialnom práve v ECAV hovorí cirkevné nariadenie č. 2/1997 o služobných povinnostiach kňazov a diakonov v znení cirkevného nariadenia č. 1/2013.

A čl. 16 cirkevnej ústavy – Cirkevný zbor tvoria evanjelici a. v. bývajúci v územnom obvode cirkevného zboru a tí, ktorí sa do neho prihlásia.

Prihlásiť do iného zboru sa dá aj bez zmeny trvalého bydliska, ale je na to potrebný súhlas domáceho predsedníctva cirkevného zboru, seniorátu, dištriktu alebo generálnej cirkvi. Podrobnosti upravuje cirkevné nariadenie č. 8/1994 o povoľovaní výnimky zo zásady členstva v cirkevnom zbore podľa trvalého bydliska. Nazýva sa to Výnimka zo zásady členstva v cirkevnom zbore podľa trvalého bydliska. Povoľuje sa na základe písomnej žiadosti člena cirkvi:

  • a) medzi cirkevnými zbormi v jednom senioráte seniorálne predsedníctvo
  • b) medzi cirkevnými zbormi rôznych seniorátov v rámci dištriktu dištriktuálne predsedníctvo
  • c) medzi cirkevnými zbormi z rôznych dištriktov generálne predsedníctvo

Žiadosť treba podať príslušnému predsedníctvu. K žiadosti sa pripojí stanovisko predsedníctva cirkevného zboru, do ktorého patrí žiadateľ podľa trvalého bydliska a stanovisko predsedníctva cirkevného zboru, do ktorého chce patriť. Žiadosť treba riadne zdôvodniť. Najjednoduchšie je v prvom kroku kontaktovať príslušný farský úrad.

Budeme radi, ak sa pri zmene bydliska prihlásite aj do príslušného cirkevného zboru. Je to najmä vo vašou záujme, aby ste mali kontakt s duchovným, ktorý je za vás zodpovedný a mohli bez prekážok riešiť svoje životné situácie s ním.