jedine VIERA, jedine MILOSŤ, jedine PÍSMO

Toto sú princípy, podľa ktorých formujeme našu kresťanskú vieru ako dediči Lutherovej reformácie.

Handlová

Banícke mesto s evanjelickou históriou plnou peripetií. Dnes fíliálka s modlitebňou a rastúcim spoločenstvom.

Nitrianske Pravno

Pôvodne nemecká obec žila i evanjelickou históriou. Dnes sa tu stretávame na službách Božích v klube dôchodcov. Miestna komunita je ekumenicky aktívna.

Prievidza

Okresné mesto, ktoré bolo dlho súčasťou zboru ako fíliálka, dnes najpočetnejšia časť zboru s moderným kostolom a sídlom farského úradu.

Zemianske Kostoľany

Matkocirkev nášho zboru s dlhou históriu a artikulárnym kostolom z 18. storočia. Dlho to bolo jediné miesto stretávania evanjelikov v regióne.

utorok 21. 01. o 18h. – Piaristický kostol – ZMIERENIE

streda 22. 01. o 18h. – RKC kostol Zapotôčky – NÁDEJ

tvrtok 23. 01. o 17h. – ECAV Prievidza – SILA

piatok 24. 01. o 17h. – Kostol sv. Bartolomeja – OBRÁTENIE

sobota 25. 01. o 15.h. – Ekumenická pobožnosť bude v sobotu vo farskom RKC kostole na Zapotôčkoch.

Prihlášky detí od 12 rokov na konfirmačnú prípravu je treba podať na farskom úrade alebo osobne kaplánovi CZ do 31. 05. 2020. Prihláška musí byť plne vypísaná a podpísaná oboma rodičmi. Vyučovanie začne po stretnutí rodičov v posledný júnový týždeň od septembra 2020.

Biblické štúdium pokračuje v roku 2020 od 8. januára. Stretávať sa budeme každú stredu o 16.30 na fare v Prievidzi, okrem letných prázdnin a pôstu, keď budú pôstne večierne.

Prosíme členov zboru aby vyplnili a odovzdali Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

Vianoce v našom zbore

Na štedrý večer vystúpili v Zemianských Kostoľanoch a Prievidzi deti. Počas Vianoc vystúpil aj náš zborový spevokol.

17. november v ekumenickom duchu

Poďakovanie za slobodu a demokraciu na ekumenicky otvorenej pobožnosti v našom evanjelickom kostole.

Pamiatka zosnulých

Pobožnosť na pamiatku zosnulých na evanjelickom cintoríne v Prievidzi.

Vďaka a chvála - úcta k starším

Október ako mesiac úcty k starším sme si uctili misijným popoludním v kostole v Prievidzi s duchovným programom, spevom a spoločenstvom po pobožnosti pri rozhovoroch, káve a koláčoch.

Seniorátne stretnutie mužov v Krpeľanoch

20. 10. sa skupina našich mužov a jednej ženy vybrali na seniorátne stretnutie mužov v Krpeľanoch. Témou bolo miesto Biblie v živote, či je Biblia aktuálna a má čo povedať modernému mužovi.

Poďakovanie za úrody zeme

13. 10. sme v druhú októbrovú nedeľu ďakovali za Božie požehnanie úrod zeme.

O krste učíme, že je potrebný a že sa v ňom ponúka milosť Božia. Treba krstiť aj deti, ktoré sa krstom odovzdávajú Bohu a Boh ich prijíma a sú Mu milé. Krstom vstupuje dieťa aj dospelý do cirkvi, ktorá je spoločenstvom v Pána Boha veriacich. Je to sviatosť prikázaná Pánom Ježišom, ktorá sa prisluhuje len raz za život. Po krste dospelého sa nevyžaduje konfirmácia. Podrobnosti a viac info tu.

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi na základe dvoch predpokladov: osobného vyznania viery a priznania sa ku krstnej zmluve. Konfirmáciu absolvujú aj dospelí, ktorí boli pokrstení ako deti. Slávnosti konfirmácie predchádza vyučovanie v predpísanom rozsahu. Konfirmácia umožňuje pristupovať k prijímaniu Večere Pánovej, oprávňuje byť krstným rodičom, je predpokladom pre žiadosť o krst vlastného dieťaťa alebo uzavretie sobáša evanjelicko-kresťanským spôsobom a tiež oprávňuje kandidovať a byť volený do funkcií v cirkevnom zbore a cirkvi. Večera Pánova sa prisluhuje mladým ľuďom až po konfirmácii. Ďalšie podrobnosti a info tu.

Evanjelikom a. v. sa človek stáva prijatím do cirkvi alebo Krstom svätým. O prijatie môže požiadať pokrstený kresťan pochádzajúci z iného kresťanského spoločenstva. Prijatiu dospelého do ECAV predchádza príprava v rozsahu konfirmačného vyučovania. Krstom Svätým vstupujú dospelí, ktorí neboli pokrstení v kresťanskej cirkvi. Aj v tomto prípade predchádza krstu dospelého vyučovanie v rozsahu konfirmačnej látky. Viac informácii o postupe pri vstupe do ECAV tu.

Uzavrieť manželstvo evanjelicko-kresťanským spôsobom môžu snúbenci, ktorí splnili štátom predpísané podmienky na uzavretie manželstva a aspoň jeden z nich je evanjelik a. v. (konfirmovaný alebo krstený ako dospelý). Svedkom pri evanjelickom sobáši je aspoň jeden konfirmovaný evanjelik a. v. Sobáš sa uzatvára pred Božím oltárom v evanjelickom kostole alebo modlitebni. V ECAV nevykonávame sobáš mimo bohoslužobných priestorov. O uzavretie manželstva je potrebné žiadať cestou príslušného farského úradu (termín treba so sobášiacim dohodnúť pred návštevou matriky). Sobášu predchádza pastorálna príprava pred manželstvom vedená duchovným, ktorý sobáš vykoná. V ECAV požehnávame aj občiansky uzavreté manželstvá. Viac info a žiadosť o uzavretie manželstva tu.

Evanjelický pohreb je slúžený pokrsteným evanjelikom. Pohreb s duchovným vybavuje najbližšia pozostalá rodina, ktorá s ním dohodne termín pohrebného obradu. Pochovávaný by mal mať vyrovnaný cirkevný príspevok (posledných 5 rokov). Centrom záujmu pri pohrebe nie je pochovávaný, ale pozostalá rodina. Za ňu sa farár modlí, ona hľadá pri pohrebe útechu. Pri pohreboch sa používa pohrebný spevník – Funebrál. V ECAV vykonávame aj obrad uloženia urny. Viac info tu.

Náboženstvo je povinne voliteľný predmet v štátnych základných a stredných školách v kombinácii s Etikou. Rodič má právo požiadať o vyučovanie náboženstva štátom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Prax ukazuje, že ak je žiadostí o evanjelickú a. v. náboženskú výchovu málo na to, aby mohlo byť vyučovanie zabezpečené pre každý ročník v čase, keď sa vyučuje aj Etika/Katolícke náboženstvo, školy sú ochotné aj pri menšom počte žiakov dohodnúť Evanjelické a. v. náboženstvo ako nepovinný predmet v čase po vyučovaní. Avšak potrebné je najprv, aby o to mali záujem najmä samotní rodičia. To znamená, že v rámci vyučovania žiak chodí na Etiku a potom po vyučovaní (6/7. hodina) sú žiaci z viacerých ročníkov spojení do jednej skupiny na vyučovanie Evanjelického a. v. náboženstva. Pre viac info čítajte ďalej.

Predstavitelia cirkevného zboru

Sledujte nás na sociálnych stieťach

Facebook Pagelike Widget
Facebook Pagelike Widget