jedine VIERA, jedine MILOSŤ, jedine PÍSMO

Toto sú princípy, podľa ktorých formujeme našu kresťanskú vieru ako dediči Lutherovej reformácie.

Handlová

Banícke mesto s evanjelickou históriou plnou peripetií. Dnes fília s modlitebňou a rastúcim spoločenstvom.

Nitrianske Pravno

Pôvodne nemecká obec žila i evanjelickou históriou. Dnes sa tu stretávame na službách Božích v klube dôchodcov. Miestna komunita je ekumenicky aktívna.

Prievidza

Okresné mesto, ktoré bolo dlho súčasťou zboru ako fília, dnes najpočetnejšia časť zboru s moderným kostolom a sídlom farského úradu.

Zemianske Kostoľany

Matkocirkev nášho zboru s dlhou históriu a artikulárnym kostolom z 18. storočia. Dlho to bolo jediné miesto stretávania evanjelikov v regióne.

20. 10. 2019 bude v rámci služieb Božích aj volebný konvent biskupa VD v Zem. Kostoľanoch o 8.00, v Prievidzi o 9.30 a v Handlovej o 11.15.

Biblické štúdium prebieha v zbore pravidelne.

Prievidza: každý štvrtok o 16:00 na fare.

Prosíme členov zboru aby vyplnili a odovzdali Evidenčný list člena zboru. Prosíme, riaďte sa pokynmi, ktoré sú pri ňom uvedené.

Zborový deň v Prievidzi - Byť svetlom sveta

Hľadali sme odpovede na rôzne otázky: Kto je svetlom sveta? Môžeme aj my byť svetlom sveta? Ako? V článku nájdete foto aj info k priebehu stretnutia.

Piknik vo farskej záhrade

Na sviatok Cyrila a Metoda sme spolu strávili popoludnie vo farskej záhrade. Pri rozhovoroch, jedle a tiež sme si vypočuli prednášku o histórii kresťanstva a príchode Cyrila a Metoda na naše územie.

Konfirmácia dospelých

16. júna 2019, na Svätú Trojicu bola v našom zbore Konfirmácia dospelých.

O krste učíme, že je potrebný a že sa v ňom ponúka milosť Božia. Treba krstiť aj deti, ktoré sa krstom odovzdávajú Bohu a Boh ich prijíma a sú Mu milé. Krstom vstupuje dieťa aj dospelý do cirkvi, ktorá je spoločenstvom v Pána Boha veriacich. Je to sviatosť prikázaná Pánom Ježišom, ktorá sa prisluhuje len raz za život. Po krste dospelého sa nevyžaduje konfirmácia. Podrobnosti a viac info tu.

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi na základe dvoch predpokladov: osobného vyznania viery a priznania sa ku krstnej zmluve. Konfirmáciu absolvujú aj dospelí, ktorí boli pokrstení ako deti. Slávnosti konfirmácie predchádza vyučovanie v predpísanom rozsahu. Konfirmácia umožňuje pristupovať k prijímaniu Večere Pánovej, oprávňuje byť krstným rodičom, je predpokladom pre žiadosť o krst vlastného dieťaťa alebo uzavretie sobáša evanjelicko-kresťanským spôsobom a tiež oprávňuje kandidovať a byť volený do funkcií v cirkevnom zbore a cirkvi. Večera Pánova sa prisluhuje mladým ľuďom až po konfirmácii. Ďalšie podrobnosti a info tu.

Evanjelikom a. v. sa človek stáva prijatím do cirkvi alebo Krstom svätým. O prijatie môže požiadať pokrstený kresťan pochádzajúci z iného kresťanského spoločenstva. Prijatiu dospelého do ECAV predchádza príprava v rozsahu konfirmačného vyučovania. Krstom Svätým vstupujú dospelí, ktorí neboli pokrstení v kresťanskej cirkvi. Aj v tomto prípade predchádza krstu dospelého vyučovanie v rozsahu konfirmačnej látky. Viac informácii o postupe pri vstupe do ECAV tu.

Uzavrieť manželstvo evanjelicko-kresťanským spôsobom môžu snúbenci, ktorí splnili štátom predpísané podmienky na uzavretie manželstva a aspoň jeden z nich je evanjelik a. v. (konfirmovaný alebo krstený ako dospelý). Svedkom pri evanjelickom sobáši je aspoň jeden konfirmovaný evanjelik a. v. Sobáš sa uzatvára pred Božím oltárom v evanjelickom kostole alebo modlitebni. V ECAV nevykonávame sobáš mimo bohoslužobných priestorov. O uzavretie manželstva je potrebné žiadať cestou príslušného farského úradu (termín treba so sobášiacim dohodnúť pred návštevou matriky). Sobášu predchádza pastorálna príprava pred manželstvom vedená duchovným, ktorý sobáš vykoná. V ECAV požehnávame aj občiansky uzavreté manželstvá. Viac info a žiadosť o uzavretie manželstva tu.

Evanjelický pohreb je slúžený pokrsteným evanjelikom. Pohreb s duchovným vybavuje najbližšia pozostalá rodina, ktorá s ním dohodne termín pohrebného obradu. Pochovávaný by mal mať vyrovnaný cirkevný príspevok (posledných 5 rokov). Centrom záujmu pri pohrebe nie je pochovávaný, ale pozostalá rodina. Za ňu sa farár modlí, ona hľadá pri pohrebe útechu. Pri pohreboch sa používa pohrebný spevník – Funebrál. V ECAV vykonávame aj obrad uloženia urny. Viac info tu.

Predstavitelia cirkevného zboru