Menu Zavrieť

Podpora aktivít cirkevného zboru

Podporiť službu cirkevného zboru sa dá rôznymi spôsobmi:

 • osobnou angažovanosťou,
 • modlitbou,
 • finančným darom.

Všetky tieto formy sú potrebné.

Zapojme sa spoločne

Osobné zapojenie

Cirkev má mnoho darov. Najzjavnejšími sú láska a pomocné ruky jej členov. Aj vy sa môžete zapojiť do služby, ktorú má cirkev v tomto svete. A to najprv svojím verným životom podľa Biblie a príkladu Pána Ježiša a potom aj aktívnou službou druhým ľuďom v cirkvi aj mimo našich spoločenstiev. Konáme viacero služieb, o ktorých sa dozviete v časti Zborový život. Napríklad diakonia – navštevovanie chorých, služba pri deťoch na besiedke, v spevokole, na službách Božích čítaním či spevom, upratovanie, organizovanie, a iné. Ak máte záujem osobne pri niektorej so služieb pomôcť, obráťte sa na duchovných zboru.

Modlitby

Kresťania sa môžu prihovárať v modlitbách nie len za svoje vlastné potreby, ale aj potreby iných a potreby celého spoločenstva. Podnety na modlitby aktualizujeme v podstránke Modlitby za zbor.

Finančné milodary

Aj v živote cirkevného zboru, ktorý má svoje budovy a pokrýva náklady organizovanie podujatí a stretnutí pri Božom Slove a v službe misie a diakonie, sú potrebné na chod vecí peniaze. Niekedy stačia ochotné ruky, no niekedy je treba pomôcť aj finančne.

Ako odovzdať milodar (dobrovoľný dar pre cirkevný zbor)?

 • osobne na farskom úrade v Prievidzi alebo na fare v Zemianskych Kostoľanoch.
 • prevodom na účet
 • prispením do ofery na službách Božích

Osobne odovzdané milodary a modlitebné podnety uvádzame aj v zborových oznamoch, darca môže na vlastnú žiadosť ostať “bohuznámy“.

Milodary a modlitebné podnety odovzdané tesne pred nedeľnými službami Božími budú odbavené a v oznamoch uvedené až v ďalšom týždni. Preto odporúčame prísť vopred osobne na faru alebo vopred telefonicky hovoriť o modlitebnom podnete s duchovným. Bezhotovostné milodary prevodom na účet nebudú zverejňované v oznamoch.

Pri prevode na účet:

IBAN: SK91 0200 0000 0000 3643 2382 vo VÚB banke.

V poznámke je treba uviesť: MILODAR, meno a priezvisko, adresa (milodary zaslané elektronicky nebudú vyhlásené v oznamoch na službách Božích ani uvedené v tlačených oznamoch).

Čo financujeme z ofier a milodarov?

 • Potreby cirkevného zboru (bežný chod úradu, zborové auto, bežnú réžiu budov a kostolov)
 • Oprava a zariadenie fary v Prievidzi
 • Oprava fary v Zemianských Kostoľanoch (ubytovanie zborového farára)
 • Vnútromisíjne ciele (duchovná práca so všetkými generáciami)
 • Sanácia artikulárneho kostola
 • Oprava strechy kostola Prievidza
 • Oprava organu v Prievidzi
 • Dofinancovanie opráv v Evanjelickom dome s modlitebňou v Handlovej
 • Príspevky do fondov seniorátu a dištriktu

O cirkevnom príspevku tu.