Podporte nás

Podporiť službu cirkevného zboru sa dá rôznymi spôsobmi: osobnou angažovanosťou, modlitbou, ale aj finančným darom. Všetky tieto formy sú potrebné.

Osobné zapojenie

Cirkev má mnoho darov. Najzjavnejšími sú láska a pomocné ruky jej členov. Aj vy sa môžete zapojiť do služby, ktorú má cirkev v tomto svete. A to najprv svojím verným životom podľa Biblie a príkladu Pána Ježiša a potom aj aktívnou službou druhým ľuďom v cirkvi aj mimo našich spoločenstiev. Konáme viacero služieb, o ktorých sa dozviete v časti Zborový život. Napríklad diakonia – navštevovanie chorých, služba pri deťoch na besiedke, v spevokole, na službách Božích čítaním či spevom, upratovanie, organizovanie, a iné. Ak máte záujem osobne pri niektorej so služieb pomôcť, obráťte sa na duchovných zboru.

Modlitby

Kresťania sa môžu prihovárať v modlitbách nie len za svoje vlastné potreby, ale aj potreby iných a potreby celého spoločenstva. Podnety na modlitby aktualizujeme v podstránke Modlitby za zbor.

Finančné milodary

Aj v živote cirkevného zboru, ktorý má svoje budovy a pokrýva náklady organizovanie podujatí a stretnutí pri Božom Slove a v službe misie a diakonie, sú potrebné na chod vecí peniaze. Niekedy stačia ochotné ruky, no niekedy je treba pomôcť aj finančne.

Osobne odovzdané finančné milodary a darcov zverejňujeme v oznamoch týždenne. Darca môže požiadať aj o nemenovanie, kedy sa zverejní len účel milodaru. V hotovosti môžete milodar odovzdať osobne pred službami Božími v kostole alebo pri návšteve farského úradu v Prievidzi alebo fary v Zemianských Kostoľanoch.

Finančný milodar môžete odovzdať aj prevodom na účet .

IBAN: SK91 0200 0000 0000 3643 2382 vo VÚB banke.

V poznámke je treba uviesť: MILODAR, meno a priezvisko, adresa (miloday poukázane elektronicky nebudú vyhlásené v oznamoch na službách Božích ani uvedené v tlačených oznamoch).

Na aký účel venovať milodar?

  • Potreby cirkevného zboru (bežný chod úradu, potreby v CZ)
  • Oprava a zariadenie fary v Prievidzi
  • Oprava fary v Zemianských Kostoľanoch
  • Vnútromisíjne ciele (duchovná spráca so všetkými generáciami)
  • Sanácia artikulárneho kostola
  • Oprava kostola Prievidza
  • Dofinancovanie opráv v Evanjelikom dome a modlitebni v Handlovej

O cirkevnom príspevku tu.