Pohreb

V prípade úmrtia doporučujeme sa spojiť čo najskôr so zborovým farárom alebo kaplánom (duchovným) a dojednať si podrobnosti pohrebu, hlavne termín. Postup pri vybavovaní cirkevného pohrebu je uvedený na konci nasledujúceho dokumentu. Upozorňujeme hlavne na fakt, že cirkevný pohreb sa koná na základe žiadosti a osobnej návštevy zarmútenej rodiny na farskom úrade a nie na základe sprostredkovania pohrebnou spoločnosťou!

pohreb